KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH LUB WSKAZANYCH DO KONTAKTU

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez FUNDACJA PIETROWICZ ŚLADAMI UCZESTNIKÓW („Firma”) Pani/Pana danych osobowych, celem wypełnienia obowiązków wynikających z RODO przekazuję/przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

FUNDACJA PIETROWICZ ŚLADAMI UCZESTNIKÓW SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław, Polska, wpisana do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000791852, o numerze NIP 899-286-46-00. („Administrator”).

PRZEDSTAWICIEL DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli chce Pani/Pan zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza Administrator bądź skorzystać z innych uprawnień określonych poniżej, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].    

Ewentualnie prosimy o skierowanie pisma na adres korespondencyjny Administratora: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław

ZAKRES DANYCH, CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje (tj. kontrahenta) lub bezpośrednio od Pani/Pana. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują wyłącznie dane zwykłe, w szczególności: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) oraz dane służbowe (stanowisko, pełniona funkcja). W odniesieniu do członków organów Administrator może przetwarzać również numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane wskazane w pełnomocnictwie.  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)   prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności;

2)   realizacji i rozliczenia umowy, w tym realizacji bieżącego kontaktu związanego z zawieraniem i negocjowaniem umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem, na rzecz którego Pani/Pan działa;

3)   realizacji bieżącego kontaktu i współpracy zawodowej, w tym wykonaniem postanowień umowy, związanej z przedmiotem działalności Administratora i umową, która została zawarta;

4)   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora wskazany w pkt. 4 powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia celów wskazanych powyżej stanowiących podstawę ich przetwarzania, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile okaże się on zasadny.

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

1)   czas niezbędny do zawarcia, a następnie realizacji umowy zawieranej z Administratorem (jeżeli umowa zostanie zawarta);

2)   czas trwania negocjacji związanych z umową (jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy);

3)   do momentu zakończenia przez Panią/Pana pełnienia roli osoby do kontaktu, reprezentanta kontrahenta bądź pełnomocnika;

4)   w przypadku niewywiązania się z postanowień umownych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wówczas, gdy udostępnienie danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, a także w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione partnerom biznesowym Administratora, w szczególności:

1)   dostawcom towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów;

2)   dostawcom usług i rozwiązań informatycznych;

3)   podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym kancelariom prawnym, księgowym, finansowym.

Administrator będzie ujawniać ww. podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa oraz nakładając na te podmioty obowiązki zachowania danych w poufności.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym, organom ścigania, organom podatkowym oraz innym organom i instytucjom publicznym.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia zawarcia umowy, a następnie jej prawidłowego wykonania i rozliczenia. Brak podania danych osobowych wskazanych w komparycji umowy uniemożliwi jej zawarcie.

UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

(a)                dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji m.in. o:

o    celach przetwarzania;

o    kategoriach danych osobowych;

o    odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Pani/Pana dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

o    planowanym okresie przechowywania Pani/Pana danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,

na podstawie art. 15 RODO.

(b)                sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO;

(c)                 usunięcia Pani/Pana wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli Pani/Pana dane osobowe:

o    przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;

o    wycofała Pani/wycofał Pan zgodę, a Administrator nie posiada innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych;

o    wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw, który Administrator uznał za zasadny;

o    Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem,

na podstawie art. 17 RODO.

(d)                ograniczenia wykorzystania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

o    kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych, wówczas Administrator ograniczy ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Pani/Pana danych;

o    kwestionuje Pani/Pan zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora danych osobowych;

o    Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o    wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec wykorzystywania Pani/Pana danych do czasu podjęcia przez Administratora decyzji co do zasadności sprzeciwu,

na podstawie art. 18 RODO;

(e)                 kopii danych osobowych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi i ich otrzymania przez Panią/Pana lub inny wskazany przez Panią/Pana podmiot, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe – w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane na podstawie zgody, w celu świadczenia usług lub w sposób zautomatyzowany, na podstawie art. 20 RODO.

(f)                  wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Na skutek wniesienia sprzeciwu Administrator rozważy czy – ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – ochrona Pani/Pana interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator wykorzystując dane osobowe, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] bądź o skierowanie pisma na adres korespondencyjny Administratora: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 / 320, 50-020 Wrocław

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).