Dostawa odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe podane po złożeniu zamówienia. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności.
Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Realizacja zamówienia
Jeżeli chodzi o produkty fizyczne, Twoje zamówienie zostanie Ci dostarczone tak szybko jak tylko będzie to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie produktu wskazany był odmienny termin realizacji lub poinformowaliśmy Cię o wydłużonym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę. Nie obawiaj się, ta informacja to prawny wymóg. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje zamówienie zostało zrealizowane jak najszybciej.

Prawo do odstąpienia od umowy
Jeżeli złożyłeś zamówienie jako konsument, to przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://sladamiuczestnikow/odstapienie-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Odstępując od umowy, masz obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Reklamacje
Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt wolny od wad. Jeżeli stwierdzisz, że produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, możesz złożyć reklamację. Możesz w tym celu skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sladamiuczestnikow.pl/reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe. Ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam jej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Jeżeli jesteś konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Tobą a mną, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin i polityka prywatności
Dla Twojej wygody podajemy linki do dwóch ważnych dokumentów:
1) Regulamin sklepu – https://sladamiuczestnikow.pl/regulamin-sklepu-internetowego
2) Polityka prywatności sklepu – https://sladamiuczestnikow.pl/polityka-prywatnosci
Dziękujemy za okazane zaufanie!

Czekamy z niecierpliwością na realizację zamówienia.